Psychológia práce
a organizácie
2018

Aktuálne témy výskumu, vzdelávania a praxe

Streda 18.5.2016

08:30 – 10:15 Registrácia účastníkov konferencie

10:15 – 10:30 Otvorenie konferencie

10:30 – 12:00 Aktuálne témy psychológie v organizácii (predsedajúca prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.)
Renate Motschnig: Agile Management Needs Agile People (vyžiadaná prednáška)
Viera Bačová: Rozhodovanie a čas: vnímanie svojho budúceho ja ovplyvňuje naše voľby (vyžiadaná prednáška)
Jozef Výrost: Pracovné podmienky na Slovensku a v európskych krajinách v dátach European Working Conditions Survey (EWCS) 2010 a 2015 (vyžiadaná prednáška)

12:00 – 13:15 Obed

13:15 – 15:15 Psychologické fenomény v pracovnom prostredí (predsedajúce doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.)
Ondrej Ivan, Lucia Dimunová: Práca na zmeny a životný štýl sestier po 50. roku života
Klára Seitlová, Petra Dvořáčková: Týmové role a teorie vztahové vazby v pracovním prostředí
Eva Letovancová, Júlia Halamová: Sociálne kompetencie a sebakritickosť
Ilona Gillernová, Iva Štětovská: Nároky profese učitele a profesní spokojenost
Aleš Gregar, Ivana Pejřová: Vícegenerační pracoviště: doceňují mladší pracovníci svoje starší kolegy?
Mária Gajdošíková: Možnosti riadenia absenteizmu zamestnancov vo výrobnej spoločnosti

15:15 – 15:45 Káva, čaj

15:45 – 16:15 Posterová sekcia
Lenka Balušíková, Peter Klubert: Využitie  Multidimenzionálneho kresebného testu (MDZT) pri diagnostike kariérnej orientácie
Pavol Kačmár, Patrícia Reváková: Skutočne pomalí ako v texte ukrytá korytnačka? Priming, implementačné zámery a  regulačná dynamika v kontexte na cieľ orientovaného správania
Anna Lelková, Zuzana Birknerová: Posudzovanie segmentov konštruktívneho myslenia, sociálnej inteligencie a  subjektívnej pohody zamestnancami
Tatiana Lorincová, Miroslav Frankovský, Elemír Kerekeš: Posudzovanie spôsobov zvládania náročných situácií  profesionálnymi hasičmi
Dana Novysedláková, Marta Zaťková: Identifikácia ťažkostí pri voľbe povolania a ich vzťah ku kariérnej nerozhodnosti  a nerozhodnutosti pri 2. smerovej voľbe povolania
Ľubor Pilárik, Veronika Látalová: Autonómne rozhodovanie a jeho vzťah k spokojnosti a ľútosti s kariérovým  rozhodovaním
Daniela Potančoková, Marta Zaťková: Osobnostné koreláty (STAI X1 a X2, GSES, SM) a ich vzťah k ťažkostiam v  kariérovom rozhodovaní u vysokoškolákov
Eva Rošková, Martin Jakubek: Prečo ako vodiči porušujeme normy v doprave?
Milica Schraggeová, Eva Rošková: Efekt vzťahovej väzby a preferencie psychologického kontraktu na zámer zotrvať  v organizácii
Peter Tóth, Marta Zaťková: Osobnostné koreláty (Big five) a ich vzťah k ťažkostiam v kariérovom rozhodovaní  u stredoškolákov

16:15 – 18:15 Práca v živote človeka (predsedajúci prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.)
Ladislav Lovaš: Súčasné prístupy k zisťovaniu vzťahu k práci: Terminologické a metodologické peripetie (vyžiadaná  prednáška)
Denisa Fedáková, Lucia Ištoňová: Život, práca a rodina kedysi a dnes: pohľad generácie Y
Karel Paulík: Smysl práce a jeho některé psychologické souvislosti u dělnických profesí
Lucia Ištoňová: Konflikt práca – rodina ako dôsledok pracovnej neistoty: testovanie mediačného efektu pracovnej  spokojnosti
Martin Pospíchal: Coping strategie vrcholových manažerů ve vztahu k jejich imunitnímu systému a riziku onemocnění  rakovinou                                                                                                                      
Mojmír Kališ: Preferovaný model vodcovstva v našej kultúre (Ako vidia Česi a Slováci ideálneho vodcu)

18:15 – 19:00 Večera

19:30 Spoločenský večer

Štvrtok 19.5.2016

09:00 – 11:00 Organizácia – trendy v teórii, výskume a praxi (predsedajúci prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.)
Jakub Procházka, Martin Vaculík: Leadership jako terapeutický proces: Role working alliance ve vztahu mezi  transformačním přístupem a efektivitou leadera (vyžiadaná prednáška)
Denisa Zlevská: Konštrukcia vodcovstva z naratívnej perspektívy
Eva Sollárová: (PCA) coaching ako manažérsky štýl
Ivana Gallová: Supervízia v intenciách PCA „Ako pomáhať a neublížiť sebe“
Martin Seitl: Rorschachova metoda při výběru zaměstnanců: limity a příležitosti
Jakub Procházka, Michal Ďuriník: Behaviorálně ekonomické experimenty: propojení psychologie, managementu a  marketingu

11:00 – 11:30 Káva, čaj

11:30 – 12:30 Výskum a diagnostika v kariérovom rozhodovaní (predsedajúca prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.)
Tomáš Sollár, Janka Horehájová: Vzťah osobnosti a kariérových kotiev
Tomáš Sollár, Radka Paulovičová: Vzťah čestnosti k osobnostným faktorom päťfaktorového modelu
Miriama Hudáková, Tomáš Sollár: Validita revidovanej verzie Testu na zisťovanie štruktúry všeobecných záujmov  (AISTR)
Kristína Hroncová, Mária Šišková, Tomáš Sollár, Eva Sollárová: Konštruktový aspekt validity Dotazníka na meranie  ťažkostí v kariérovom rozhodovaní (EPCD) v slovenských podmienkach

12:30 - 12:45 Ukončenie konferencie

12:45 Obed

Program na stiahnutie v pdf

 

Spoluorganizátori